Thời đại của đèn sợi đốt, với hiệu quả của họ để 5% và đầu ra cho ánh sáng thấp 15 lm / W, sắp kết thúc.

Chúng được bật ra bởi đèn huỳnh quang compact (CFL) với một hiệu quả của 20 ... 25% và sản lượng ánh sáng 50 ... 90%. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của họ là nội dung thủy ngân và sự cần thiết để xử lý tốn kém. LED thay thế cho đường và có màu chất lượng thấp, со сдвигом в синюю область спектра – это раздражает человеческий глаз.

Целью проводимых институтом исследований является разработка конкурентных на мировом рынке альтернативных экологически безопасных (không chứa thủy ngân) энергоэффективных источников света на базе FED. Их цветопередача соответствует привычному для глаза спектру излучения ламп накаливания.

При этом решаются следующие конкретные задачи:

- разработка люминофоров с КПД и световым выходом на уровне КЛЛ яркостью до 200 000 кд/м2;
- разработка технологии серийного производства таких источников света на базе линий производства КЛЛ;
- снижение цены по сравнению со светодиодными лампами в 8…10 раз.
При их внедрении в масштабах РФ ежегодная экономия электро-энергии относительно ламп накаливания составит 100 млрд кВт-час (210 млрд. руб.)

Cao hiệu quả các nguồn ánh sáng cathodoluminescent

Sản phẩm:

Tính năng:

Энергия
10 Tues
Diện tích
10 cm2
Độ sáng
200 000 CD/m2
Hiệu quả
60 lm/Tues


Яндекс.Метрика